Aktuellt

Det händer i Malms skola

 

9.3 Blir det Disco i Malms skola!

åk 1-3 kl.17:30-19:00

åk 4-6 19:30-21:00

Inträde 3€, men reservera småpengar till kiosken!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

VERKSAMHETSPLAN
Hösten 2017 till våren 2018


Vision för hela verksamheten: ”Vi växer tillsammans”

Operativt sköts föreningen av en aktiv styrelse bestående av ordförande samt 6-8 medlemmar, varav 2 är lärarrepresentanter. Styrelsemedlemmarna har egna ansvarsområden (bl.a. infoansvarig, kassör, klassombudsrepresentant) och de planerar och utvecklar verksamheten. Aktiviteter genomförs tillsammans med klassombuden, som också är styrelsens kontakter till de enskilda klasserna och föräldrarna tillsammans med skolans rektor.

Föreningen strävar till att ordna klassombudsträffar en gång per termin. På hösten 2017 ordnas träffen i samband med årsmötet den 5.10. På träffarna medverkar om möjligt skolans rektor och lärarrepresentanterna. Klassombudsträffarna tangerar aktuella ämnen, t ex genom inbjudna gästföreläsare. Under höstens möte diskuteras skolans synvinkel och förväntningar på klassföräldrarna samt är ett tillfälle där erfarenheter kan utbytas t.ex. gällande lägerskoleinsamlingen.

Föreläsningar och diskussionsmöten för föräldrarna ordnas enligt behov och initiativ. Hem och Skola får också del av elevrådsprotokollen och försöker aktivt jobba för att stöda de förbättringsönskemål som kommer från eleverna. 

En trygg och intressant skolmiljö är en mycket central punkt i verksamheten. Föreningens styrelse arbetar aktivt med att utveckla och initiera förbättringar på skolgården och rastverksamheten. Under det kommande verksamhetsåret strävar föreningen till att fortsätta förse rastlådorna med nytt material enligt behov. 

Kontinuerlig kontakt hålls mellan föreningen, skolan och föräldrarna via skolans Wilma system, föreningens hemsida http://malms.hemochskola.fi/ samt via föreningens Facebook-konto med namnet ”Pargas Malms Hem och Skola”. De egna webbsidorna och FB uppdateras fortlöpande under perioden med information om evenemang och nyttiga länkar.

Föreningens tillgångar utgörs av medlemsavgifter. Vid behov och till större projekt ansöks om tilläggsmedel från utomstående fonder och instanser samt Pargas stad. Understöd till olika evenemang som stöder skolans målsättningar kommer att sökas från fonder. Medlemsavgiften höjdes under verksamhetsåret 2015 till förmån för lägerskoleinsamlingen så att hälften av avgiften direkt tillfaller lägerskolan. 

Föreningen deltar i mån av möjlighet i riksomfattande Hem och Skola utbildnings- och infotillfällen, i lokalt samarbete med andra Hem och Skola föreningar, andra sammanslutningar inom regionen och i Pargas stad. 

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen organiserar sig på ett konstituerande möte inom oktober månad år 2017. Styrelsen strävar till att sammanträda ca var sjätte vecka under skolåret och håller kontinuerlig kontakt i allehanda frågor per e-post eller styrelsens Facebook-grupp utöver de officiella styrelsemötena. Styrelsemedlemmarna sköter verksamheten utan arvode.

I.o.m. den indragna delfinansieringen av lägerskolan från Pargas stads sida har Malms Skolas Hem och skola tagit över ansvaret för finansieringen. Föreningen sammanställer en insamlingsplan med årliga uppgifter till varje årkurs och handhar ansvaret över lägerskolekontot. 

Preliminär insamlingsplan 2017-2018:
åk1 jippo på skolan för förskolebarnen med föräldrar iapril
åk2 servering på HoS-kvällen
åk3 disco under vårvintern
åk4 gårdsfest i maj
åk5 julfestservering

Iom att Pensar syd som fungerat som lägerskoleställe de senaste åren är till salu,  kommer styrelsen att tillsammans med övriga HoS föreningar samt Pargas stad under året att göra upp en plan samt se på olika alternativ för lägerskolekonceptet from 2018.

Skolans hela personal tillönskas God Jul på ett lämpligt sätt. 

Årskurs 4 ordnar skolgårdsfest på skolgården på våren (jippo/basar) i maj. Ansvarspersoner är 4:ornas klassombud. Föreningen sammankallar till den första planeringsträffen och ansvarar för förvaring av den s.k. gårdsfestmappen.

På våravslutningen gratuleras eleverna i klass 6 med en ros.